Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Školní výlet do Londýna a okolí Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
V nastavení filtru si můžete změnit typ vypisovaných novinek a událostí.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Školní výlet do Londýna a okolí «Qr»


Program:

1. den PO 14. 5.: V dopoledních hodinách odjezd z Mnichova Hradiště od budovy školy, směr Rozvadov a dále přes Německo, Belgii, Francii do Calais.

2. den ÚT 15. 5.: Ranní trajekt z Calais do Doveru, přejezd do LONDÝNA:
Ráno přejezd do LONDÝNA - pěší procházka po trase:
- katedrála sv. Pavla - je nejvyšší kupulovitou stavbou v Londýně, 3. na světě, autor Ch.Wren, sarkofágy význ. osobností VB
- Museum of London (Londýnské muzeum) – prohlídka muzea, které popisuje život v metropoli od pravěku po současnost. Jsou zde expozice archeologických nálezů a původních domácích předmětů, rekonstruované interiéry a ulice a dokonce i rozhlasové studio (muzeum je zdarma)
- Bank of England – banka byla založena r. 1694 jako soukromá společnost a předtím, než v r. 1734 přesídlila na ulici Threadneedle Street, se nacházely její obchodní místnosti v cechovních domech obchodníků s textilem a potravinami. Od roku 1888 je v bance muzeum (založení a historie stavby banky a počátky anglického bankovnictví). Možnost prohlídky muzea (zdarma).
- procházka kolem Royal Exchange (Královská burza) – stojí přímo naproti Bank of England. Byla založena r. 1566.
- procházka kolem Mansion House – stojí jižně od Bank of England. V 1. poschodí této impozantní stavby s korintským sloupořadím sídlí vždy jeden rok Lord Mayor, starosta City.
- Monument – památník stojící nedaleko ulice Pudding Lane, kde 2. září 1666 vypukl velký požár Londýna, který zničil velkou část města. Navrhl jej sir Christopher Wren na památku Velkého požáru. Výstup na vyhlídku Monumentu (cca 1-2 GBP)
- Tower of London - procházka kolem pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. V klenotnici Jewel House jsou vystaveny nádherné královské korunovační klenoty, dokumentující historii a bohatství Velké Británie.
- Tower Bridge – neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu. Dále je možné alternativně navštívit:
- prohlídka lodi HMS Belfast – křižník Královského námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum,
Odpoledne výlet lodí od Toweru kolem Thames Barriers do GREENWICH - Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil se zde také slavný král Jindřich VIII. Procházka parkem, kolem Old Royal Observatory a nultého poledníku. Možnost návštěvy Námořního muzea (The National Maritime Museum) nebo Gueen´s House (zdarma), procházka městečkem. Později odpoledne odjezd na ubytování do rodin, večeře.

3. den ST 16. 5.: Po snídani odjezd do SALISBURY - toto vzkvétající a dobře udržované jediné větší město ve Wiltshire je velmi příjemné. Město vzniklo na počátku 13. století, kde se bylo přesunuto biskupství z Old Sarum, starobylé pevnosti z doby železné, jež nyní stojí na severním okraji města, jen o kousek blíže než na západě Wilton House, jedna z nekrásnějších staveb ve Wiltshire. Návštěva Salisbury Cathedral s věží, která je se svými 137 metry nejvyšší v Anglii. Prohlídka s místním průvodcem. Katedrála stojí v The Close, největším a nejpůsobivějším kostelním areálu v zemi, poklidné oboře s trávníky a pohlednými starými stavbami. Prohlídnete si t kolonády křížových chodeb a kapitulu se stěnami zdobenými řadou výjevů ze Starého zákona. Knihovna, která je otevřena pouze k vědeckým účelům, obsahuje vzácný originál Magna charta libertatum. Dle zájmu možnost návštěvy King´s House, v němž najdete Salisbury and South Wiltshire Museum, kde se dozvíte mnoho zajímavého o místní historii. Odpoledne přejezd do STONEHENGE – prohlídka nejznámější megalitické památky v Anglii, která vznikla přibližně 3000 let př. n. l. Jedná se o seskupení obrovských kamenů do kruhu, jež se nacházející na Salisburské pláni v Jižní Anglii. Archeologové se přou, zda se jednalo o místo rituálního obětování a uctívání Slunce, zda sloužilo k astronomickým účelům či zda to byl královský palác. Účel stavby však zůstává dodnes záhadou. Symetričnost a umístění stavby stejně jako shodnost osy areálu s osou východu slunce v eden letního a zimního slunovratu podporují teorii, že mohlo jít o nějaký druh observatoře či zařízení pro měření času. K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře.

4. den ČT 17. 5.: Ráno po snídani odjezd do centra LONDÝNA. Pěší procházka kolem budovy Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge, kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny. Projdeme po Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni, dále přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně), na Trafalgar Square se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru.s výhledem na National Gallery (Národní galerie). Dále na náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami. Dále k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Dle časových možností procházka kolem Buckinghamského paláce v době střídání stráží, abyste si mohli užít tuto zajímavou turistickou atrakci (střídání stráží začíná v 11.30 hod.) Přejezd místní dopravou na Oxford Street a návštěva muzea voskových figurín Muzea Madame Tussauds. Procházka po Regent Parku, který je jedním z nejhezčích ze všech královských parků a pyšní se zoologickou zahradou, přírodním jezerem s možností projížděk na loďkách, růžovou zahradou, kavárnami a největší mešitou v metropoli. Přejezd místní dopravou na Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, možnost drobných nákupů a ev. potravin na cestu v Tescu. V případě zájmu a časové rezervy možnost návštěvy zajímavého muzea - London Transport Museum (pro děti do 15 let zdarma). Procházka čínskou čtvrtí SOHO, která je proslavená množstvím obchodů a restaurací s různými specialitami. Na závěr dne projížďka na obřím kole - London Eye, odkud uvidíte místa, která jste během svého pobytu v Londýně navštívili. Odjezd z Londýna na Eurotunnel do Folkestone. Cesta tunelem Folkestone - Calais.

5. den PÁ 18. 5.: Přejezd přes Francii, Belgii a Německo. Příjezd do Mnichova Hradiště v odpoledních hodinách

TERMÍN: 14. – 18. 5. 2012 (po - pá) CENA: 5.990,- Kč (při účasti 42 žáků)

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1 x trajekt, 1 x Eurotunnel, 2 x ubytování v rodinách s plnou penzí, průvodce CK, mapky, DPH, zákonné pojištění CK, komplexní cestovní pojištění vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna. Cena nezahrnuje: vstupné a kapesné.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK BOCA spol s r.o.IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Pokud CK nesplní povinnosti, které pro ni z této smlouvy nebo ze zákona č. 159/1999 Sb. vyplývají, řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK pouze písemně a bez zbytečného odkladu s doložením všech průkazných materiálů pro reklamaci, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu (v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy), jinak právo zaniká. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u průvodce cestovní kanceláře nebo jiného zástupce CK.
Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy při dodržení stornopodmínek. Při odstoupení od smlouvy zaplatí zákazník tyto poplatky:
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % ze sjednané ceny v době delší než 45 dnů před datem odjezdu
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % ze sjednané ceny v době 44 – 30 dnů před datem odjezdu
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % ze sjednané ceny v době 29 – 21 dnů před odjezdem
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % ze sjednané ceny v době 20 – 10 dnů před odjezdem
100 % ze sjednané ceny v době kratší než 10 dnů před datem odjezdu
Zákazník je povinen uhradit plnou cenu zájezdu před odjezdem na zájezd. CK si vyhrazuje právo stornovat zájezd klientovi při nezaplacení zálohy či doplatku ve stanoveném termínu (bez nároku na vrácení uhrazené zálohy).
V případě zpoždění nebo nenastoupení na pobyt či zájezd nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu či pobytu.
Zákazník je dále povinen zajistit si před cestou na zájezd platný cestovní pas s platností minimálně po dobu pobytu v zahraničí, bližší informace na www.mzv.cz

Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum nebo zda je nutné vyplnit nějaký tiskopis na cizinecké polici. V případě, že si nezajistí potřebné vízum či potřebné formality na cizinecké policii, může mu být zakázán vstup na území dané země. Veškeré důsledky z chybného zajištění cest. dokladů na zájezd nese účastník zájezdu sám na vlastní náklady.
Nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
Zákazník má právo být urychleně seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu.
Na zájezdech , objednaných školou: objednavatel zájezdu (škola, která zájezd objednává) odpovídá za zajištění bezpečnosti studentů v průběhu celého zájezdu
o jejich správném chování na zájezdu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE
CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd dle stanoveného programu. CK je oprávněna provádět v případě nutnosti změny programu zájezdu. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo nabídkovém letáku. Pokud nebude minimálního počtu dosaženo a zájezd proto nebude moci být realizován, CK o tom informuje zákazníka nejpozději 21 dní před odjezdem.
Všichni účastníci zájezdu (podle definice v zákoně č. 159/1999 Sb.) jsou pojištěni smluvním pojištěním na úpadek CK podle § 6 a násl. zákona a mají právo na plnění podle § 7, odst. 2 zákona. Úplata za povinné smluvní pojištění je obsažena v souhrnné ceně zájezdu.
Ceny zájezdů jsou kalkulovány dle směnného kurzu ČNB ke dni kalkulace zájezdu.
CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, dojde-li ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, cen trajektů a poplatků za dálnice a mýtné a dalších, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o výše než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu
O případném zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi písemné oznámení nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.
CK nabídla zákazníkovi kromě povinného smluvního pojištění další cestovní pojištění (zejména úrazu, léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti za škody atd.), které obsahuje též pojištění nákladů, které vzniknou v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy (tzv. pojištění storna).
Pokud si účastník zájezdu zajišťuje pojištění individuálně, je povinen se při odjezdu prokázat platným pojištěním léčebných výloh v zahraničí a nákladů na repatriaci. V případě, že se zákazník tímto pojištěním neprokáže, vyhrazuje si CK právo vyloučit účastníka ze zájezdu bez náhrady.
CK zašle zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu další podrobné informace, pokud nejsou obsaženy již v této smlouvě nebo katalogu, jenž byl zákazníkovi předán, zejména:
* podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
* jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se v nesnázích zákazník v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce CK a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu

Na zájezdech objednaných školou: CK BOCA spol. s r.o. odpovídá za zajištění veškerých služeb v rámci stanoveného programu zájezdu.

VI. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ
Zákazník prohlašuje, že byl všemi osobami, které se na základě této smlouvy zúčastní zájezdu, zmocněn, aby smlouvu na zájezd uzavřel a že jsou informovány o tom, že v jejich prospěch bylo uzavřeno povinné smluvní pojištění ze zákona. V případě plnění je nárok každého účastníka zájezdu samostatný.
Zákazník podpisem této smlouvy současně potvrzuje, že byl informován o tom, že:
- CK BOCA spol. s r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (pojistná smlouva č. 14 6 589 , Union a.s. – viz www.union.sk , nebo www.accka.cz ).
- CK BOCA spol. s r. o. jako zprostředkovatel nabízí za příplatek, pokud již není zahrnuto v ceně zájezdu, uzavření komplexního cestovního pojištění do zahraničí u pojišťovny UNION, a. s.. Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí v CK nebo na webových stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk).
Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s.. CK BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí v provozovně CK.

Zákazník podpisem cestovní smlouvy také potvrzuje, že převzal jeden stejnopis této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami (v případě vyřizování zájezdu poštou bude potvrzená kopie této smlouvy zaslána zákazníkovi zpět po obdržení zálohy ze strany zákazníka)

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla, uvedené na této cestovní smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze CK BOCA spol. s r.o. a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dále zpracovávány pouze pro potřeby CK BOCA spol. s r.o. Na základě zmocnění uděluje uvedený souhlas rovněž jménem všech spolucestujících osob.