Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Řád školní družiny 2012/2013 Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Pokud máte RSS čtečku, můžete využít RSS kanál pro upozornění na přidané novinky.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Řád školní družiny 2012/2013 «Qr»
 1. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, především pro žáky 1. - 3. tříd a je součástí školy.
 2. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, k zájmové činnosti, odpočinku a k rekreaci žáků.
 3. Provoz školní družiny je denně od 6.00 do 16.00 hodin v budově školy na náměstí, od 7.00 do 7.50 hodin v hlavní budově školy a od 11.35 do 15.00 hodin v budově ve Veselé.
 4. Školní družina má 5 oddělení (4 oddělení ve škole na náměstí a 1 oddělení ve Veselé). Rodiče přihlašují své děti na základě přihlášky, kde uvedou dobu pobytu a způsob odchodu dítěte ze školní družiny. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou, podepsanou a datovanou žádost rodičů. Minimální doba pobytu žáků v ŠD je do 14.30 hodin, výjimkou jsou žáci dojíždějící a navštěvující ZUŠ a zájmové kroužky. O vyloučení žáka z ŠD rozhoduje ředitel školy, pokud tento žák porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů.
 5. Po nevyzvednutí žáka do stanovené doby (16.00) bude zákonný zástupce telefonicky informován vychovatelkou, která se s ním domluví na způsobu předání dítěte ze ŠD.
 6. Oddělení ŠD se naplňuje do počtu 30 žáků denně přítomných.
 7. Žáci jsou po ukončení vyučování předáváni vychovatelkám. Rozpis předávání je přílohou.
 8. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dodržovat bezpečnost a hygienická pravidla. Dále se řídí pokyny vychovatelek.
 9. ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu.
 10. Do ŠD jsou při dělených hodinách dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni.
 11. Při příchodu na oběd se žáci se řídí řádem školní jídelny.
 12. Měsíční příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD je stanoven ve výši 100,-- Kč měsíčně.