Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Přijímací řízení na střední školy Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
V nastavení filtru si můžete změnit typ vypisovaných novinek a událostí.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Přijímací řízení na střední školy «Qr»

Pro rodiče a žáky 9. ročníku
Přijímací řízení na střední školy
MŠMT vydalo novelu vyhlášky č. 671/2004 o přijímacím řízení na SŠ

Otázka a odpovědi k novému způsobu přijímání na střední školy.
Převzato z webu MŠMT.
Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol
K novému způsobu přijímacího řízení Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení
Kdy nabude účinnosti novela vyhlášky k přijímání na střední školy?
Novela vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyšla jako vyhláška č. 394/2008 Sb., kterou se mění č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,(viz částka 128). Její text je zveřejněn na webové stránce MŠMT a ve Sbírce zákonů.
Jsou platné informace o termínech přijímacích zkoušek a o přijímacím řízení v Souboru pedagogicko-organizačních informací (SPOI) pro tento školní rok? Ne. Tyto informace v kap. 1.4. SPOI budou novelizovány v návaznosti na schválenou novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. K tomu upozorňujeme, že pozbyly platnosti nabytím účinnosti zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (jak je upozorněno v úvodu SPOI).
Platí nová úprava přijímacího řízení i na konzervatoře? Ano. Na základě § 91 odst. 1 školského zákona se na vzdělávání v konzervatoři a konzervatoř se vztahují ustanovení tohoto zákona o středním vzdělávání a střední škole, pokud není stanoveno jinak. Protože se v konzervatořích připravují žáci v oborech vzdělání s talentovou zkouškou, je třeba postupovat při přijímacím řízení zejména podle § 59 až 60b a § 62 školského zákona.
Platí novela školského zákona o přijímacím řízení i pro zájemce o víceletá gymnázia? Ano.
Počítá se ještě v novele zákona s výstupním hodnocením? Výstupní hodnocení již ve školském zákoně není povinnou součástí kritérií přijímacího řízení. Jak vyplývá z § 60 odst. 13 písm. d) školského zákona, může jej ale ředitel střední školy při přijímání zohlednit, pokud toto výstupní hodnocení v rámci kritérií přijímacího řízení uvede jako požadovaný podklad. V pravomoci ředitele střední školy je stanovit, že v rámci kritérií přijímání bude zohledňovat uvedené "Výstupní hodnocení" v rámci hodnocení uchazeče podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (podle § 60 odst. 13 písm. d školského zákona). Bude proto potřebné si ověřit, zda dotčené "Výstupní hodnocení" je součástí hodnocení uchazeče při přijímacím řízení na příslušné škole a podle toho jej k přihlášce případně přiložit (výstupní hodnocení ze ZŠ se i nadále zpracovává podle § 55 odst. 1 školského zákona).
Platí, že v rámci přijímacího řízení vyplývají pro základní školy pouze tyto tři povinnosti: potvrdit hodnocení žáka, vypracovat slovní hodnocení, vydat a evidovat zápisové lístky, vč. duplikátů? Základní škola má při přijímání na střední školy i další povinnosti stanovené školským zákonem. Poskytuje např. prostřednictvím výchovných poradců i poradenskou činnost nebo převádí slovní hodnocení do klasifikace. Není přitom účastníkem přijímacího řízení.
Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy? Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.
Ruší se definitivně termíny pro podání přihlášky řediteli základní školy (dříve do 15.11. a 28.2.) s tím, že si vyplnění přihlášky, ověření kmenovou základní školou, doplnění dalších požadovaných dokladů a podání na střední školu musí zorganizovat žák sám? Ano. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče předkládá přihlášku ke vzdělávání přímo na střední školu podle § 60b školského zákona. Pro denní formu vzdělávání oboru vzdělání řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Do jiné než denní formy vzdělávání oboru vzdělání, odevzdá uchazeč přihlášku řediteli střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Předpokládá se ale, že i nadále budou výchovní poradci, především na základních školách žákům (uchazečům o vzdělávání ve střední škole), pomáhat při výběru jejich vzdělávací cesty uchazeče (nebo informovanosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče).
Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení? Uchazeč odevzdá přihlášku pro 1.kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola ze zákona nemá pravomoc kontrolovat počet přihlášek, které žák odesílá na jím vybrané střední školy. Protože však základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách, neměla by potvrdit více než tři přihlášky.
Může si žák pátého nebo sedmého ročníku ZŠ podat přihlášku na tři víceletá gymnázia? Ano
Budou se za přihlášky na střední školy platit poplatky jako na VŠ? Ne v návaznosti na podání přihlášky řediteli SŠ (netýká se případného poštovného nebo zakoupení formuláře) – co se týče tzv. veřejných škol (tj. škol, jenž jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí). V těchto případech by to byl rozpor s § 2 odst. 1 písm. d) školského zákona, resp. též s ustanoveními školského zákona upravujícími přijímací řízení, která taxativně stanoví zákonné podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Také by se jednalo o rozpor s čl. 33 Listiny základních práv a svobod.
Budou platit stejné tiskopisy přihlášek jako dříve? Vzory tiskopisů přihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodiče nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) pod heslem „Formuláře přihlášek (vzory)“.
Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 3 přihlášky? Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena ani v předcházejícím roce před novelou školského zákona /Zákon č. 243/2008 Sb. který nově upravil přijímací řízení/ a školy je objednávaly pro žáky na základě dohody s rodiči, což mohou činit i nyní.
Může si zájemce o obory vzdělání s talentovou zkouškou podat 3 přihlášky? Ano.
Lze použít k vyplnění formuláře přihlášek zveřejněné na webové stránce MŠMT? Je podmínkou, aby byl vyplněn formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může být použit černobílý formulář? K vyplnění formuláře lze použít vzor zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.
Je nějak stanoveno kolik přihlášek, ze školským zákonem stanovených 3 přihlášek, lze podat na školy státní a kolik na školy soukromé? V letošním školním roce v prvním kole přijímacího řízení mohou uchazeči podávat na střední školy již 3 přihlášky, a to bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem střední školy. Jde o postup podle § 60 odst. 7 školského zákona (ve znění zákona č. 243/2008 Sb., který nabyl účinnosti 4. července 2008).
Může uchazeč, který podal 3 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, podat do 15. března 2009 nově tři přihlášky na ostatní obory vzdělání? Ano. Podáním přihlášek v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (např. 3) nejsou dotčena práva uchazeče podat 3 přihlášky podle § 60 školského zákona, tedy do prvního ročníku v prvním kole přijímacího řízení na jiné střední školy.
Platí, že do nižšího stupně gymnaziálních oborů mohou žáci podat až 3 přihlášky a do vyššího stupně jen 1? Do nižšího stupně oborů vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat až 3 přihlášky podle § 60 odst. 7 školského zákona v návaznosti na § 61 odst. 3 školského zákona. Do vyššího stupně oboru vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia žáci postupují bez přijímacího řízení na základě § 61 odst. 2 školského zákona. Přitom je možné, aby uchazeči podali přihlášku do vyššího stupně oboru vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia na základě § 63 školského zákona, pokud ředitel školy takové přijímací řízení vyhlásí. Počet přihlášek zde není omezen.
Může podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení uchazeč, který podal odvolání? Může v případě, že nepodává přihlášku do téhož oboru vzdělání na střední školu, kde probíhá jeho odvolaní proti nepřijetí. Platí zde zásada, že v jedné věci nemůže probíhat více správních řízení.
Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení? Dosud to byl neomezený počet. V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období.
Může ředitel střední školy převzít do nového kola přijímacího řízení doklady, které uchazeč předal škole v předcházejícím kole přijímacího řízení? Ano. Ve spise o přijímacím řízení se uvede odkaz na předcházející spis.
Může podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení uchazeč, který podal odvolání? Může v případě, že nepodává přihlášku do téhož oboru vzdělání na střední školu, kde probíhá jeho odvolaní proti nepřijetí. Platí zde zásada, že v jedné věci nemůže probíhat více správních řízení. Pokud by přesto uchazeč přihlášku podal, usnesením se správní řízení zastaví (§66 odst. 1 písm. e) v návaznosti na § 48 odst. 1 správního řádu).
Bude prospěch žáků do formulářů přihlášek vyplňovat i nadále ZŠ? Ano, na základě žádosti – jde o výpis hodnocení uvedený na vysvědčení (viz § 1 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů). Žáci také mohou výsledky vzdělávání (známky) vyplňovat sami a škola potvrdí jejich správnost.
Ručí škola pouze za správnost vyplnění známek, nikoli třeba správnost kódu oboru apod.? Vyplnění údajů v oddíle „B“ na zadní straně přihlášky má charakter výpisu z vysvědčení a škola potvrzuje jeho správnost.
Může si žák opatřit kopie vysvědčení a podat je s přihláškou bez podpisu základní školy? Ano žák si může opatřit kopie vysvědčení a přiložit je k přihlášce bez podpisu základní školy, viz § 1 odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb.
Musí základní škola vypracovat slovní hodnocení na každého žáka, kdy ho má vypracovat a kdy vydat žákům? Obdrží hodnocení každý žák, který s ním pak naloží podle požadavku střední školy nebo se bude vydávat podle žádostí žáků? Bude zvláštní formulář na hodnocení nebo stačí jako příloha k přihlášce? Pokud je pod pojmem slovní hodnocení myšleno "Výstupní hodnocení", tak jej ZŠ i nadále zpracovává a předává žáku. Pokud tak stanoví ředitel střední školy, přikládá se k přihlášce případně jako jiné doklady podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb. Pro zpracování není vydán zvláštní formulář. Pokud jde o obsah jeho zpracování, je stanoven vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a k jeho zpracování byla odborem předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání vydána informace.
Je 1. kolo přijímacího řízení zahájeno dnem po termínu stanoveném pro odevzdání přihlášek ke vzdělávání viz § 60b? Pokud jde o první kolo přijímacího řízení, je vyhlášeno ředitelem školy na základě § 60 odst. 1 školského zákona v termínu stanoveném v § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: „Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. Vlastní přijímací řízení s uchazečem se zahajuje na základě odevzdané přihlášky s tím, že právní předpis stanoví, za jakých podmínek probíhá ověřování schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, a co případně je v této souvislosti v pravomoci ředitele školy.
Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení? Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení, a lze očekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu.
Mohou být stanoveny 2 nebo více přijímacích řízení na jedné škole do jednoho oboru vzdělání a formy vzdělávání s rozdílnými kritérii přijímání (např. s ohledem na vzdělávání ve škole podle školních vzdělávacích programů? Školský zákon řediteli školy neumožňuje stanovit kritéria přijímacího řízení k ověřováni způsobilosti v návaznosti na obsah vzdělávání vyjádřený v ŠVP, který určuje škola. Kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok jsou stanovená podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona ředitelem školy na základě § 60 odst. 13 školského zákona k ověřování způsobilosti ke vzdělávání v rámci přijímacího řízení. K tomu lze uvést, že dotčená formulace byla do stávajícího znění převzata ze znění původního, uvedeného v dnes již zrušeném ustanovení § 60 odst. 4 školského zákona. Přitom mají být stanovena pro obor vzdělání (schválený nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Pro tyto jednotlivé obory vzdělání jsou přitom také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleny příslušné RVP. Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je podle § 3 odst. 2 školského zákona vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem.
Kdy jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení? Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
Lze stanovit v rámci kritérií přijímání pro uchazeče, kteří jsou přijímání bez přijímací zkoušky, interval z průměrné známky např. od 1,5 do 2,5? Ano.
Je možné vyhlásit podle § 60 odst. 3 a 4 více variant kritérií přijímání v prvním kole přijímacího řízení pro případy, že se přihlásí např. do 49, nebo od 50 do 299, nebo více než 300 uchazečů? Ano. Podmínkou je, že před shromážděním přihlášek (v termínu podle § 60b školského zákona) kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října). Tyto termíny jsou stanoveny na základě § 60 odst. 1 školského zákona v § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy? V návrhu novely vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, se navrhuje období dvou týdnů (od 22. 4 do 7.5) pro konání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení. Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky? Ano. Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října).
Je tedy teoreticky možné, že bude uchazeč dělat troje přijímací zkoušky za týden? Ano.
Co když se mu budou termíny přijímacích zkoušek krýt? Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Žák tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).
Může ředitel střední školy převzít výsledky přijímací zkoušky, kterou konal uchazeč na jiné škole nebo na jeho škole v předcházejícím kole přijímacího řízení? Nemůže, protože při přijímacím řízení, pokud jde o možnost uznání výsledků přijímací zkoušky z jiného přijímacího řízení, by šlo o problém zajištění stejných podmínek uchazečům a srovnatelnost přijímací zkoušky, tak jak ukládá školský zákon. K tomu upozorňujeme, že ředitel střední školy má podle § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona odpovědnost za zajištění rovných podmínek při přijímacím řízení.
Kdy se bude konat přijímací zkouška v oborech vzdělání s talentovou zkouškou? Do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná talentová zkouška v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna a na ni navazuje přijímací zkouška. V konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna. Dny konání zkoušky přitom stanoví ředitel školy.
Kdy se koná v prvním kole přijímacího řízení přijímací zkouška v oboru vzdělání „Gymnázium se sportovní přípravou“, když na škole bude od 1.9.2009 probíhat vzdělávání na základě RVP GSP? Součástí přijímacího řízení ke vzdělávání na gymnáziu se sportovní přípravou je talentová zkouška (viz str. 7 RVP GSP, vydaném v roce 2007). Proto se na přijímací řízení do tohoto oboru vzdělání vztahuje § 62 školského zákona. Přijímací zkouška, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne, navazuje zpravidla na talentovou zkoušku, která se koná v termínu od 2.1. do 15.1.2009.
Jak postupovat, jestliže z objektivních důvodů (např. hospitalizace uchazeče po velkém úrazu) nelze splnit termín 1 měsíce stanovený pro přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu v § 60 odst. 11 školského zákona? Podle školského zákona (dříve prováděcího předpisu) je stanovená lhůta pro přijímací nebo talentovou zkoušku v náhradním termínu pevně určená a není z ní stanovena výjimka. Uchazeč se bude muset přihlásit v dalším kole přijímacího řízení.
Je správný výklad, že rozhodnutí podle § 60, odst. 2 poslední věta školského zákona „Rozhodne-li ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.“ může ředitel školy uskutečnit nejpozději k termínu 31. ledna, tedy k termínu stanoveném v odst. 4? Pokud jde o určení v kritériích pro první kolo přijímacího řízení, že se přijímací zkouška koná, je rozhodující termín stanovený v § 60 odst. 4 školského zákona. Pokud ale na základě stanovených kritérií bude vymezena skupina uchazečů, kteří nekonají přijímací zkoušku, je třeba jim tuto skutečnost potvrdit podle § 60 odst. 2 školského zákona bez zbytečného odkladu v kterémkoliv kole přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí v případě odvolání proti rozhodnutí ředitele školy v přijímacím řízení odesílá KÚ a ten dostane i návratku, jak se dozví ředitel, od kterého data počítá 5 dnů k odevzdání zápisového lístku? Podle § 60, odst. 6: „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.“ se v dikci ustanovení nepočítá s případy, kdy rozhodnutí o přijetí vydá odvolací orgán, nikoliv ředitel školy (kam odevzdá zápisový lístek uchazeč, který obdržel rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, tedy ne rozhodnutí ředitele školy). Je třeba, pokud vydá krajský úřad kladné rozhodnutí o odvolání podle § 90 správního řádu, aby řediteli střední školy sdělil, kdy došlo k doručení rozhodnutí. Jde o souvislost s vyznačením nabytí právní moci dotčeného rozhodnutí, které by měl ředitel školy mít k dispozici. V případě že je odvolání oprávněné, je optimální napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušit a vrátit řediteli školy s vyjádřením (právním názorem) k novému rozhodnutí.
Jak se zajistí uložení rozhodnutí na poště jen po dobu 5 dní? Uložení nevyzvednutého rozhodnutí u poskytovatele poštovních služeb je stanoveno na 5 dní v § 60 odst. 18 školského zákona. O této skutečnosti by mělo informovat poučení na obálkách zásilek doručovaných do vlastních rukou. Je na odesilateli, aby zvolil potřebnou obálku, nebo uvedené poučení opravil (pokud nemá odpovídající obálku k dispozici). K tomu uvádíme, že MŠMT informoval o změně lhůty pro uložení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení Českou poštu, s.p.
Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět? Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.
Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici? Zápisový lístek vydá žákům základní školy tato škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Podrobnosti k zápisovým lístkům bude upřesňovat připravovaná novela vyhlášky č. 671/2004 Sb. a v její příloze bude také uveden vzor zápisového lístku.
Jakou formu a obsah bude mít „souhlasné vyjádření“nezletilého uchazeče? Je vyjádřeno jeho podpisem na přihlášce (a obdobně na zápisovém lístku).
Bude možné, aby při zkrácených lhůtách (rozhodnutí o přijetí a povinnost potvrdit studium zápisovým lístkem do 5 dnů) využil uchazeč svých práv a dodržel své povinnosti? Předpokládá se, že je možné i v nově stanovených (zkrácených) termínech, aby uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdil zápisovým lístkem zájem uchazeče o vzdělávání na konkrétní škole. Tomu napomáhá, že na základě § 60a odst. 7 školského zákona se umožňuje uchazeči, nebo uchazeči a zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, zrušit svůj souhlas (umožní tak na toto místo vyhlášení nového přijímacího řízení) a uplatnit zápisový lístek na jiné škole kde byl přijat, a o kterou má zájem. Je přitom důležité, aby se s nově stanoveným postupem organizace přijímacího řízení uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče seznámil a to zejména během listopadu (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a během února (u ostatních oborů vzdělání), kdy vzniká již i středním školám povinnost poskytnout konkrétní informace o zahájených přijímacích řízeních.
Bude možno použít i v případě zápisového lístku vzoru (pokud bude na www stánkách MŠMT zveřejněn), obdobně jako je tomu u předtisku přihlášky? Ne. Zápisový lístek, na rozdíl od přihlášky, nemá být vydán jako vzor, který má být bez dalšího každým použit (i když se počítá s jeho zveřejněním vyhláškou i na webu MŠMT). Jde o naplnění ustanovení § 60a odst. 3 školského zákona tak, aby bylo zajištěno, že „Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.“. Jedinečnost formuláře zápisového lístku a jeho ochranné prvky, včetně evidenčního čísla, stanoví § 5a připravované novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Kde získá zápisový lístek cizinec, absolvent základní školy mimo České republiky? Na krajském úřadu podle místa bydliště uchazeče - cizince. Jde o postup stanovený v § 60a odst. 2 věta druhá školského zákona. K tomu lze upozornit na poznámku č. 2 na formuláři zápisového lístku.
Může uchazeč vzít zpět zápisový lístek např. na umělecké škole i tehdy, když od rozhodnutí o přijetí a uplatnění zápisového lístku uplynuly 3 až 4 měsíce? Může vůbec uchazeč podat další přihlášku, když už byl přijat na jinou školu? Ano. Dokud je uchazečem (než se stane žákem počátkem školního roku), může vzít zpět zápisový lístek (viz § 60a odst. 7 školského zákona). Školský zákon přitom umožňuje uchazečům Přihláška, podánína vyhlášené přijímací řízení v dalších kolech bez omezení, a to i těm, kteří jsou již na některou školu přijati. Jde o právo volby střední školy.
Kdo a jak se povede evidenci zápisových lístků? Odpovídá za evidenci základní škola a bude to její vnitřní záležitost, nebo budou čísla vydávána centrálně, např. krajským úřadem? Jakým způsobem má škola zápisové lístky evidovat? Má být spojeno se jménem žáka? Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán, který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60a školského zákona (ev. č. je součástí tiskopisu). Zápisový lístek se s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti, nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.
Když žák ztratí nebo znehodnotí zápisový lístek, kdo mu vydá duplikát? Náhradní lístek vydává orgán, který vydal původní zápisový lístek.
Kde základní škola může objednávat tiskopisy zápisového lístku a kdy je má vydat žákům? Objednat zápisový lístek lze již nyní v SEVTu (viz jeho webová stránka s tím, že bude vytištěn v návaznosti na vydání vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Termín pro vydání zápisového lístku stanoví již nyní § 60a odst. 2 školského zákona.
Má základní škola vydávat zápisový lístek proti podpisu? Zápisový lístek se vydává nebo předává jako jiný doklad do vlastních rukou (není vyloučeno ani jeho zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).
Bude zpracována nějaká metodika k problematice zápisových lístků? Podrobnosti o zápisovém lístku upravuje § 5a novely vyhlášky č. 671/2004 Sb. K tomu se předpokládá průběžné zveřejňování odpovědí na dotazy a poskytnutí informace o změnách v přijímacím řízení ve školním roce 2008/2009 v návaznosti na platnou právní úpravu.
V případě duplikátu dostane tiskopis zápisového lístku nové číslo? Nový formulář zápisového lístku má nové evidenční číslo a označí se slovem „NÁHRADNÍ“, jak bude uvedeno v § 5a odst. 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb.
Může se vést evidence vydávání a evidence zápisových lístků, vč. duplikátů např. pomocí rodného čísla žáka? Bude se evidence předkládat nadřízeným orgánům, nebo jde jen o formalitu? Evidence zápisového lístku pomocí rodného čísla není možná – nestanoví tak zákon. V souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. bude evidence zápisových lístků prováděna podle jejich evidenčních čísel. Evidence je přezkoumatelná a může být prověřena např. v případech, kdy by bylo podezření na porušení zákona. V žádném případě nejde o formalitu.
V jakém termínu je ředitel povinen vrátit zápisový lístek? K průtahům při vrácení zápisového lístku není důvod. Musí k němu dojít bez zbytečného odkladu a zákon počítá zpravidla s jeho osobním převzetím ve střední škole. Pokud by žádost byla uplatněna písemně, musí být podepsána zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a předpokládá se, že bude přiložena ke kopii zápisového lístku ve spise školy. Vlastní originál zápisového lístku se v takovém případě zasílá do vlastních rukou.
Jaký doklad zůstane řediteli poté, co vrátí zápisový lístek? (např. protokol o převzetí)? Ano, případně kopie zápisového lístku na kterém je potvrzeno zpět vzetí, nebo žádost o zpětné poslání zápisového lístku podepsaná zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem a doklad o jeho včasném odeslání.
Po druhém vrácení již nejde zápisový lístek uplatnit. Je to důvod k vydání nového zápisového lístku? Dosud podle platné právní úpravy není počet zpět vzetí zápisového lístku upraven a může být vzat zpět do začátku školního roku, než se uchazeč stane žákem, kolikrát uchazeč považuje za potřebné. K tomu byla na základě připomínkového řízení (v návaznosti na vícenásobné uplatnění zápisového lístku) ve školách do novely vyhlášky doplněna možnost uvedení dalších zápisů o uplatnění na další škole na druhé straně zápisového lístku. Otázka případného omezení počtu zpět vzetí zápisového lístku je ale v současné době předmětem jednání v připravované novele školského zákona (Nepředpokládá se „opakované“ vydávání nového zápisového lístku, neboť by tímto docházelo k obcházení zákona, pokud by zákon ve výše zmíněné novele omezil možnost zpět vzetí zápisového lístku a jeho nového uplatnění.).
Je žák povinen sdělit základní škole na jakou střední školu a obor vzdělání se dostal? Pokud ano, jakým způsobem je tato informace vymahatelná (učitelé musí tyto informace vykazovat, ale mají problém je od žáků získat)? Školský zákon tuto povinnost žáku základní školy nestanoví.
Lze studovat dvě střední školy souběžně (např. jeden obor vzdělání v denní formě studia a druhý distančně)? Lze. Školský zákon žákům nezakazuje vzdělávat se ve dvou školách, pokud plní své povinnosti stanovené školským zákonem (např. řádně docházejí do školy a řádně se vzdělávají) a na jeho základě (např. i školou). Jiná je otázka přijetí do prvního ročníku středního vzdělání, kde pro školní rok obdrží uchazeč jen jeden zápisový lístek. Omezena je i možnost vzdělávání v některých oborech vzdělání, kde je podmínkou dosažení předcházejícího stupně vzdělání (např. podmínkou přijetí je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo středního vzdělání s výučním listem).