Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Učební plány Veselá Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Tento sloupec můžete minimalizovat kliknutím na symbol », který je umístěný vedle nadpisu Aktuálně.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Učební plány Veselá «Qr»

Základní škola Mnichovo Hradiště, Veselá-odloučené pracoviště

ŠVP – 1.a 2. ročník
Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j. 16847/96-2 pro 3.a 4.ročník

školní rok 2008/2009¨Základní škola Mnichovo Hradiště – Veselá je malotřídní škola o 2 třídách. Školu navštěvují žáci 1. – 4. ročníku. V I. třídě je spojen 1. a 3. ročník, ve II. třídě je spojen
2. a 4. ročník.

V 1.– 3. ročníku ZŚ je možné vyučovat předměty v blocích, v menších časových celcích než je jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti lze kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Český jazyk
V 1. ročníku ZŠ má předmět komplexní charakter.
Ve 2. – 4. ročníku ZŠ má složky specifického charakteru
► čtení a literární výchova
► jazykové vyučování
► slohový výcvik
► psaní

O časové dotaci jednotlivých složek rozhodl ředitel školy společně s vyučujícími.

V 1. – 3. ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina – zpravidla ½ vyučovací hodiny a to 2 x týdně.

Cizí jazyk
Ve 3.a 4. ročníku škola vyučuje anglickému jazyku a to po samostatných ročnících.

Přírodověda, Vlastivěda
Ve 4. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodl ředitel školy po dohodě s vyučujícími tak, aby se vyučovalo oběma předmětům učebního plánu v daném ročníku (1.pololetí – přírodověda – 1 hodina, vlastivěda – 2 hodiny, ve 2.pololetí opačně).

V rámci dané časové dotace se vyučuje i učivu z oblasti výchovy ke zdraví v rozsahu 20 hodin celkem za 4. ročník.


Hudební výchovy, Výtvarná výchova, Praktické činnosti
Ve 4. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodl ředitel školy po dohodě s vyučujícími tak, aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu v daném ročníku – (v týdnu vyučovány 2 hodiny výtvarné výchovy a 1 hodina praktických činností či naopak) – 1 hodina hudební výchovy.

Tělesná výchova

Vzhledem k podmínkám školy – (není tělocvična) – probíhá výuka tělesné výchovy v době nepříznivého počasí ve třídách.