Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Řád školy ve Veselé Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Pokud máte RSS čtečku, můžete využít RSS kanál pro upozornění na přidané novinky.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Řád školy ve Veselé «Qr»

čl. 1 Docházka do školy
 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
 2. Každou nepřítomnost ve škole je třeba řádně omluvit. Z jedné hodiny uvolňuje žáka vyučující učitel, na dobu nejvýše dvou dnů třídní učitel a na delší dobu ředitel školy. V případě nemoci je třeba ohlásit tuto skutečnost do školy nejpozději do dvou dnů od počátku nepřítomnosti ve vyučování. O uvolnění z výuky z důvodu např. rodinné rekreace žádají rodiče ředitelství školy písemně.
 3. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
čl. 2 Práva a povinnosti žáků
 1. Žáci se řídí školním řádem, dbají na zásady slušného a ohleduplného chování, zdraví učitele, zaměstnance a všechny hosty školy pozdravem,,Dobrý den!" Žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti . Při veškerém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Chrání majetek školy před poškozením a ztrátou a brání tomu, aby byl ničen. Tyto zásady dodržují i mimo školní vyučování a chovají se tak, aby svým vystupováním na veřejnosti nepoškozovali dobré jméno školy. Vnášení, držení a distribuce návykových látek/1/ a kouření je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou zakázáno. Porušení uvedených zásad a zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek.
 2. Pro vstup a k odchodu ze školy používají žáci hlavní vchod, řídí se časovým režimem otevírání školy. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno.
 3. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, do jiných učeben přecházejí ukázněně, řídí se pokyny pedagogických pracovníků. Vstup do tříd je dovolen jen za přítomnosti učitele - upřesněno v režimu školy. Žáci se nezdržují v šatnách ani o polední přestávce. Členové zájmových kroužků mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími, na které čekají před budovou školy. Žáci se v šatnách přezouvají do domácí obuvi, za tu se nepovažuje obuv sportovní. Cenné věci nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách.
 4. Žák má právo vyžádat si schůzku s třídním učitelem, výchovným poradcem, případně u vedení školy. Může požádat o pomoc při řešení svých problémů, případně problémů, které se týkají jiného žáka nebo skupiny žáků - šikana, drogy… V případě nejasností v učivu má žák právo požádat učitele o pomoc.
 5. Žák má právo znát důvody, které vedly učitele k jeho klasifikaci nebo hodnocení.
 6. Žáci mají právo navrhovat zlepšení chodu školy a jejího vybavení, mají právo vznášet připomínky prostřednictvím svých zástupců ve školní samosprávě.
 7. Žáci mohou telefonovat z mobilních telefonů, avšak pouze v době přestávek nikoliv při vyučování.Rušení vyučování mobilním telefonem bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.
čl. 3 Zacházení se školním majetkem
 1. Žák je povinen udržovat nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
 2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. uhradí rodiče (zákonní zástupci) žáka.
 3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná dozor nebo třídnímu učiteli. Zcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou či školou jen v případě, že byly uloženy pod pevným uzávěrem (uzamčeny v šatně, ve třídě atp.). V případě zjištění pachatele uhradí pachatel (jeho zákonný zástupce) škodu.
čl.4 Další pravidla
 1. Ve školní jídelně se žák řídí řádem ŠJ.
 2. Činnost školní družiny se řídí řádem ŠD. Provoz školní družiny je od 11.35 do 15.00 hodin. Dítě ze školní družiny je vydáno pouze rodičům nebo osobě, kterou určí zákonný zástupce žáka. Samostatně odchází pouze na písemnou žádost zákonného zástupce. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou, podepsanou a datovanou žádost rodičů. Dále upřesněno v režimu školní družiny.
 3. Organizace výuky a další pokyny jsou upřesněny v režimu školy.
/1/ viz zákon č.140/1991§89, odst.13 ,,Návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnost nebo jeho sociální chování"