Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Vnitřní režim školy Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Pomocí «Qr» kódu můžete pohodlně a rychle přistupovat k zdejším novinkám a stránkám z mobilního zařízení, bez nutnosti opisovat ručně adresu.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Vnitřní režim školy «Qr»

Povinnosti třídních učitelů

A / Vedení pedagogické dokumentace

1. Třídní kniha

2. Třídní výkaz, katalogové list

3. Podklady pro pedagogické rady a schůzky rodičů


B/ Výchovné působení na žáky

1. Dodržování řádu školy, kontrola docházky žáků, včasné předložení písemných omluvenek, v nutných případech vyžádání lékařského potvrzení

2. Řešení kázeňských problémů.

3. Otázky bezpečnosti - viz vnitřní pokyn.

4. Předávání informací žákům především na třídnických hodinách, které se konají v sudých kalendářních týdnech, jsou stanoveny rozvrhem, zapisují se do poznámek v TK.

5. Pravidelná kontrola žákovských knížek /nejméně 1x měsíčně - kontrola potvrzena podpisem třídního učitele/ - zjištěné nedostatky v chování a prospěchu včas řešit.

6. Hodnotit práci žákovských služeb třídy.


C/ Koordinace výchovného procesu

1. Průběžné sledování prospěchu žáků a včasné informování rodičů o zhoršení prospěchu.

2. Sledování rovnoměrného rozložení prověrek a písemných prací.

3. Informování o změnách v rozvrhu.

4. Zajištění zadávání domácích úkolů žákům, kteří jsou delší dobu pro nemoc nepřítomni, ve spolupráci s ostatními vyučujícími.
Věnují pozornost
    - zdravotnímu stavu žáků
    - vlivu rodinného prostředí
O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, závažné informace předávají výchovné poradkyni a vedení školy.

5. Zajištění schůzek vyučujících při řešení závažných problémů, chování a prospěchu žáků a před pedagogickými radami.


D/ Zajištění péče o :

a) učebnu a její vybavení

b) šatnu třídy


   Třídní učitelé plní další pokyny podle pokynů vedení školy.


Povinnosti žákovských služeb

Služby žáků určují třídní učitelé. Žáci, kteří konají službu se řídí pokyny třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků.
1. stupeň: pomáhají třídnímu učiteli v péči o třídu, květiny, pořádek v šatně apod.

2. stupeň:
služba ve třídě

- službu konají dva žáci po dobu jednoho týdne

- kontroluje pořádek ve třídě, na chodbě před třídou, zodpovídá za čistě umytou tabuli, pečuje o květinovou výzdobu

- plní další úkoly dle pokynů vyučujících

- určená služba, která se stará o TK, si na konci první vyučovací hodiny převezme TK , v dalších hodinách ji předkládá vždy na začátku na katedru učitele, po skončení vyučovací hodiny si ji opět vyzvedne a přenáší ji během celého vyučování , odpovídá za její stav. Na konci poslední vyučovací hodiny odnáší TK vyučující.


služba v šatně

- službou v šatně jsou pověřeni dva žáci

- žáci vykonávající službu převezmou před zahájením služby klíč od učitele, který koná dozor v šatně před první vyučovací hodinou, a ponechají si jej po celou dobu služby

- šatnu odemykají v 7.40 hodin a uzamykají v 7.55 hodin a uzavřou hlavní vchod do budovy, dále se řídí rozpisem služeb

- v určené době se ze šatny nevzdalují, v nutných případech určí zastupování třídní učitel

- v době přestávek je šatna uzamčena, otevírá se pouze žákům, kteří se vrací nebo odcházejí ze školy

- na konci každé přestávky zkontrolují pořádek v šatně a uzavření hlavní- ho vchodu do budovy

- během vyučovací doby si příchozí a odcházející žáci vyzvednou klíč od šatny u vyučujícího

- v době polední přestávky od 12.35 do 13.05 nechávají uzavřen zadní vchod do šatny

- po skončení služby zkontrolují pořádek v šatně, šatnu uzamknou a klíč odevzdají ke sborovně

- zjištěné nedostatky hlásí ihned zástupci ředitele nebo školníkovi
Povinnosti žáků
 1. Nástup do školní družiny je možný každý den od 6.00 hodin v budově školy na náměstí a od 7.15 hodin v hlavní budově školy.
 2. Nástup na vyučování pro žáky 1. - 3. tříd je od 7.35 hodin v budově školy na náměstí, nástup na vyučování pro žáky 4. - 9. tříd je od 7.40 hodin v hlavní budově školy.
 3. Žáci odloží oděv a obuv v šatně, přezují se do domácí obuvi, za kterou se považují pantofle nebo bačkory , a odcházejí před učebnu, kde budou mít vyučování. Zde vyčkají příchodu vyučujícího. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy v ředitelně nebo v kanceláři školy.
 4. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den".
 5. Při příchodu do třídy zasedne na své místo a připraví se na vyučování.
 6. Předměty nesouvisející s výukou a drahé věci do školy nenosí.
 7. Žáci mají přísný zákaz manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy, učebny, chodby, WC.
 8. Žáci 1. - 3. tříd se řídí o přestávkách pokyny třídního učitele, t.j. zůstávají ve třídě, na chodbě nebo na školním dvoře.
 9. Žáci 4. - 5.tříd, umístěných v hlavní budově školy, zůstávají mimo hlavní přestávku ve třídách. O hlavní přestávce pobývají na chodbě nebo v prostoru před budovou školy jak stanoví dozírající učitel.
 10. Žáci 6. - 9. tříd po skončené vyučovací hodině přejdou před učebnu, kde budou mít následující hodinu a vyčkají příchodu učitele.     Výjimku tvoří:

  *učebna č. 023 a 011 - žáci čekají na vyučujícího v prostoru mezi šatnou a učebnou 007

  * na výuku TV - žáci čekají v šatnách TV

  * učebna 045 a skleníku - žáci se shromáždí u regálu na odkládání tašek

  * učebny 024, 025, 026 a 027 - žáci se shromáždí u regálu na odkládání tašek

 11. V případě příznivého počasí mohou žáci o přestávce v 9.40 - 9.55 hodin pobývat na přestávkové ploše nebo na asfaltové přístupové cestě před školou, z těchto prostor se nevzdalují , chovají se slušně a ukázněně. Během vyučování nesmí svévolně opustit školní budovy.
 12. Žáci po skončení dopoledního vyučování odcházejí vždy pod vedením vyučujícího do školní jídelny a šatny. Žáci 2.stupně uloží tašky do regálu, pokud mají odpolední vyučování, tak v prostoru u učebny č. 111. Žáci 1. stupně odcházejí do školní jídelny pod vedením vyučujícího nebo vychovatelky.
 13. V době polední přestávky od 12.30 do 13.05 hodin se žáci nezdržují na chodbách a v šatně.
 14. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnance školy.
 15. Žáci oslovují členy pedagogického sboru pane řediteli, pane zástupce, pane učiteli, paní učitelko a ostatní zaměstnance oslovením paní, pane.
 16. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy.
 17. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
 18. Povinností žáka je vykonávat službu dle pokynů třídního učitele a dalších vyučujících.
 19. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
 20. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.
 21. O přestávkách při svačinách mohou žáci využívat lavičky umístěné na chodbách budovy školy.


Organizace výuky

1. Škola se otevírá v 7.40 hodin.
2. Žáci přicházejí do budov školy výhradně po přístupových cestách.
3. Šatna se uzamyká v 7.55 hodin
4. Vyučovací hodiny:

Budova na náměstí
1. 7.55 - 8.40
1. 7.55 - 8.40
1. 7.55 - 8.40
2. 8.50 - 9.35
2. 8.50 - 9.35
2. 8.50 - 9.35
3. 9.55 - 10.40
3. 9.55 - 10.40
3. 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35
4. 10.50 - 11.35
Polední přestávka
5. 11.45 - 12.30
Polední přestávka
1. 11.35 - 12.20
1. 12.25 - 13.10
2. 12.30 - 13.15
2. 13.20 - 14.05
Hlavní budova
1. 8.00 - 8.45
1. 8.00 - 8.45
1. 8.00 - 8. 45
2. 8.55 - 9.40
2. 8.55 - 9.40
2. 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40
3. 9.55 - 10.40
3. 9.55 - 10. 40
4. 10.50 - 11.35
4. 10.50 - 11.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30
Polední přestávka
5. 11.45 - 12.30
6. 12.40 - 13.25
1. 13.20 - 14.05
Polední přestávka
2. 14.15 - 15.00
1. 12.35 - 13.20
2. 13.30 - 14.15
Budova ve Veselé
 
1. 8.00 - 8.45
 
 
2. 8.55 - 9.40
 
 
3. 9.55 - 10.40
 
 
4. 10.50 - 11.35
 
 
Polední přestávka
 
 
1. 12.30 - 13.15
 
 
2. 13.25 - 14.10
 

5. V době vyučování může žák opustit školu v doprovodu rodičů, zástupců rodičů nebo ve výjimečných případech na základě písemného sdělení o odchodu podepsaného rodiči.

6. V době vyučování jsou budovy škol uzavřeny, při příchodu od lékaře, pozdním příjezdu autobusu a v jiných nutných případech si žák zazvoní.


Povinnosti pedagogických pracovníků
 1. Učitel se řídí ustanovením pracovního řádu pro učitele. Je povinen důsledně dodržovat vyučovací čas. Vyučovací hodina začíná a končí se zvoněním. Během vyučování učitel neopouští třídu. Do školy přichází nejpozději 20 minut před vyučováním. Nemůže-li se pro nemoc (či jiný závažný důvod) dostavit do školy, ohlásí tuto skutečnost včas (t.j. před zahájením vyučování) vedení školy. Změny rozvrhu nebo výměny hodin projedná se zástupcem ředitele školy. Změnu schvaluje ředitel školy. Při plánovaných akcích školy nebo výuce mimo budovu školy soustředí žáky před školou a přivádí je po skončení akce opět až k budově školy.
 2. Je zakázáno kouření v prostorách školy, kde se zdržují žáci.
 3. Po příchodu a před odchodem ze školy se seznámí s úkoly - viz nástěnná tabule u sboroven v hlavní budově školy a ve sborovně školy na náměstí.
 4. Pomůcky určené k vyučování připravuje do třídy během přestávky. Pokud má dozor na chodbě, musí si pomůcky zajistit v době volna.
 5. Třídní knihy 6. - 9. tříd se ukládají denně ve sborovně. TK 1. - 5. tříd zůstávají uložené ve třídách. Vyučující první hodiny přináší TK do třídy, vyučující poslední hodiny ji ukládá ve sborovně. Třídní výkazy jsou v průběhu roku uloženy u zástupce ředitele školy. K vyplňování TK, TV a KL používejte modré nebo černé barvy, zápisy negumujte ani nevyškrtávejte. Případné omyly škrtněte tak, aby původní zápis byl čitelný, poznamenejte, kdo opravu provedl (celým příjmením a datem opravy).
 6. Absenci žáků pečlivě sledujte, zapisujte každý den při první vyučovací hodině. Učitelé 6. - 9. ročníku kontrolují docházku každou hodinu, případné absence či změny vždy označí do TK. Chybí-li žák déle než dva dny a není od rodičů omluven, zjistí třídní učitel příčinu nepřítomnosti. Z vyučování může být žák omluven pouze na základě písemné žádosti rodičů předložené předem. Uvolnění probíhá tímto způsobem: na jednu vyučovací hodinu příslušný vyučující, na dva dny třídní učitel a více dnů pouze ředitel školy. Pokud třídní učitel žáka neuvolní, informuje o tom ředitele školy, popř. zástupce ředitele.
 7. Během vyučování není povoleno posílat žáky mimo budovu. Učitel žáky nesmí využívat k osobním službám, svěřovat jim klíče od sborovny nebo kabinetů.
 8. Vyučující po skončení každé hodiny dopoledního i odpoledního vyučování uzamyká třídu a odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučovací hodiny neopouští učitel třídu dříve, pokud není v pořádku. Zvláště učitel poslední vyučovací hodiny překontroluje čistotu tabule, lavic a podlahy. Žáky seřadí , zamkne třídu a žáky odvede do školní jídelny a šatny, kde setrvá, dokud žáci neopustí školu. Vyučující 1.stupně předají žáky vychovatelkám ŠD (pokud navštěvují ŠD).
 9. V době vyučování i o přestávce jsou žáci neustále v péči pedagogických pracovníků. Dozírající učitelé jsou povinni nastupovat na dozor včas a aktivně provádět dozor po celou stanovenou dobu. V případě, že dozírající učitel nemůže z jakékoli příčiny vykonávat dozor, je povinen zajistit si za sebe náhradu. Rozvrh všech dozorů je vyvěšen u sboroven, na chodbách a v šatně - organizuje zástupce ředitele školy.
 10. Návštěvy rodičů přijímá učitel v předem dohodnutém termínu, nejedná s nimi během vyučování. Při řešení vážných problémů si přizve k jednání dalšího kolegu, výchovného poradce nebo vedení školy.
 11. Pro zajištění provozu školy je nutné, aby byli vždy přítomni učitelé, kteří mají pohotovost.
 12. Učitel užívá veškeré technické vybavení pouze určeným způsobem, odpovídá za poškození a nesmí pověřit manipulací žáky. Veškeré vybavení tříd spravují třídní učitelé.
 13. Všichni učitelé odpovídají za bezpečnost žáků, dodržují všechny předpisy v této oblasti, seznamují s nimi žáky a jejich dodržování u žáků kontrolují. Každý úraz hlásí týž den v ředitelně.
 14. Úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů - uložena v kanceláři školy. Zápis provádí vyučující příslušného předmětu nebo dozírající učitel. Zodpovídá zástupce ředitele školy.
 15. Učitelé TV, kteří mají s žáky hodinu TV, vykonávají o přestávkách, před i po vyučovací hodině dozor v šatnách a v ostatních prostorách pod tělocvičnou. V době přestávek před hodinami TV odemknou šatnu a umožní žákům vyzvednout cvičební úbory.
 16. Učitelé pracovních činností a volitelných předmětů s dvouhodinovou dotací, vykonávají dozor nad žáky o přestávce mezi vyučovacími hodinami. Dozory nad žáky, kteří navštěvují sportovní hry a kroužky informatiky, zabezpečují vyučující těchto předmětů.
 17. Organizaci začátku a konce vyučovací hodiny si stanoví učitel sám, své požadavky oznámí žákům.
 18. Rozvrh provozu jednotlivých oddělení ŠD a pracovní dobu vychovatelek zpracovává vedoucí vychovatelka nejpozději do 15.9. a předá vedení školy ke schválení.
 19. Vychovatelky ŠD pracují podle stanovených plánů a vedou předepsanou dokumentaci.
 20. Účast na pedagogických radách a pracovních poradách je povinná. Pokud se někdo nemůže zúčastnit těchto porad, je povinen se omluvit a ve vlastním zájmu si zajistit veškeré informace a pokyny. Nepřítomnost a nevědomost není omluvou.