Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Školní řád Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
V nastavení filtru si můžete změnit typ vypisovaných novinek a událostí.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Školní řád «Qr»

ŠKOLNÍ ŘÁD

2011/2012

OBSAH:

A. Školní řád

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými

pracovníky.

2. Provoz a vnitřní režim školy.

2.1 Provoz - organizace výuky

2.2 Vnitřní režim školy - povinnosti pedagogických pracovníků

2.3 Vnitřní režim školy - povinnosti třídních učitelů

2.4 Vnitřní režim školy - žáci

2.5 Vnitřní režim školy – povinnosti žákovských služeb

2.6 Řád školní družiny

2.7 Řád školní jídelny a školní prodejny

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Pravidla hodnocení žáků

2. Způsoby hodnocení žáků

3. Kritéria a zásady hodnocení žáků

4. Hodnocení klasifikací

5. Používání slovního hodnocení a klasifikace (dále jen „slovní hodnocení“)

6. Používání motivačního hodnocení

7. Stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití

kombinace slovního hodnocení a klasifikace

8. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

9. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

10. Hodnocení nadaných žáků

11. Hodnocení chování

11.1 Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace

11.2 Výchovná opatření

11.2.1 Pochvaly

11.2.2 Opatření k posílení kázně

11.2.3 Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření

12. Komisionální zkouška

13. Opravná zkouška

A. Školní řád

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců

s pedagogickými pracovníky školy

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole

Práva žáků:

- na vzdělání a školské služby podle školského zákona

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností

- na speciální péči vrámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, s

poruchami učení nebo chování

- vyžádat si schůzku střídním učitelem, výchovným poradcem, případně u vedení

školy.

- může požádat o pomoc při řešení svých problémů, případně problémů, které se týkají

jiného žáka nebo skupiny žáků - šikana, drogy…. Vpřípadě nejasností vučivu má

žák právo požádat učitele o pomoc.

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

podle školního vzdělávacího programu,

- znát důvody, které vedly učitele kjeho klasifikaci nebo hodnocení (viz. „Pravidla pro

hodnocení výsledků vzdělávání žáků“)

- navrhovat zlepšení chodu školy a jejího vybavení, mají právo vznášet připomínky

prostřednictvím svých zástupců ve školní samosprávě

- na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

- o přestávkách se může volně pohybovat po vyhrazených prostorách školy (chodby

před učebnami, vestibul, prostor kiosku – pouze vdobě nákupu). O velké přestávce

mohou žáci za příznivého počasí a za přítomnosti dohledu trávit volno vprostoru

před hlavním vchodem školy – budova školy ve Studentské ulici; na školním hřišti –

budova ZŠ na náměstí; na školním hřišti či zahradě – budova ZŠ ve Veselé.

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku

- používatmobilní telefon a různé přehrávače (bateriové) pouze vdobě přestávek,

nikoliv při vyučování. Používání mobilních telefonů a různých přehrávačů při

vyučování bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. Je zakázáno

používání soukromých elektrických spotřebičů napájených zel. sítě, včetně nabíječek

mobil. telefonů.

-škola neomezuje žáka při dodržování pitného režimu – umožňuje-li to daná činnost,

žák může pít během výuky. Nevystupuje-li chování žáka zpřijatelných mezí,

neomezuje-li okolí a nevyrušuje-li ostatní žáky při práci, není žák omezován ve svých

zdravotních a hygienických potřebách. Žák může během hodiny odejít na toaletu,

vždy však o tom informuje vyučujícího. (Odchází vždy jen jeden žák a to po nezbytně

nutnou dobu. Vpřípadě zneužívání tohoto ustanovení či ustanovení o pitném režimu

požádá třídní učitel rodiče o konzultaci, příp. projedná úpravu tohoto pravidla v

třídním kolektivu a zanese změnu do pravidel třídy.)

Povinnosti žáků

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, účastnit se výuky podle rozvrhu hodin

- dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s

nimiž byli seznámeni

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy

vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

- dbát na zásady slušného a ohleduplného chování, zdravit učitele, zaměstnance a

všechny hosty školy pozdravem: ,,Dobrý den!“

- dbát všech pravidel hygieny a bezpečnosti

- po škole se pohybovat ukázněně

- při veškerém svém počínání mít na paměti nebezpečí úrazu

- chránit majetek školy před poškozením a ztrátou a bránit tomu, aby byl ničen. Tyto

zásady dodržovat i mimo školní vyučování a chovat se tak, aby svým vystupováním

na veřejnosti nepoškozoval dobré jméno školy

- vnášet, držet, distribuovat, užívat návykové látky a kouřit je ve vnějších i vnitřních

prostorách školy a při akcích pořádaných školou zakázáno. Porušení uvedených

zásad a zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek.

- je zakázáno vnášet do školy a areálu školy střelné a bodné zbraně, repliky zbraní a

výbušnin, zábavnou pyrotechniku, vysoce hořlavé či jedovaté látky

- bez předchozího souhlasu vyučujícího není povoleno v celém prostoru školy

pořizovat jakýkoliv záznam (audio, video) na mobil či jinou záznamovou techniku.

Pořízení i následné zveřejnění (např. na internetu) nebo jiné šíření takové nahrávky je

považováno za závažné porušení školního řádu.

- pro vstup a kodchodu ze školy používat hlavní vchod, řídit se časovým režimem

otevírání školy

- vzdalovat se vdobě vyučování a o přestávkách z vnitřních i vnějších prostor školy je zakázáno

- nenarušovat průběh vyučovací hodiny

- do tělocvičen, dílny a skleníku je dovoleno vstupovat jen za přítomnosti učitele

- nezdržovat se zbytečně všatně o polední přestávce

- své mínění a názory, vždy vyjadřovat slušným způsobem

- všatně se přezouvat do domácí obuvi (bezpečná, nepoškozená), za tu se nepovažuje

obuv sportovní. Cenné věci nenechávat odložené voděvu ani vodložených

aktovkách. Do tělocvičny vstupovat jen ve sportovní obuvi, která nezanechává na

parketách viditelné stopy.

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody je povinnost nahradit

- zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit

vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná dozor nebo třídnímu učiteli. Zcizené a

poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou či školou jen vpřípadě, že byly uloženy

pod pevným uzávěrem (uzamčeny všatně, ve třídě atp.). Vpřípadě zjištění pachatele

uhradí pachatel (jeho zákonný zástupce) škodu.

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo zejména na:

- svobodnou volbu školy pro své dítě

- informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte vplné míře a včas.

Základním prostředkem, který slouží kpředávání informací o prospěchu a chování

dítěte a celkovém životu školy, jsou třídní schůzky. Další informace jsou

poskytovány prostřednictvím osobního jednání, školní dokumentace, webových

stránek školy, vývěsek, žákovských knížek, notýsků, apod.

- být včas informováni o výrazně zhoršeném prospěch dítěte, tzn. zhoršení o dva

stupně a více, stejně jako o neuspokojivém chování dítěte. O napomenutí, důtce či

sníženém stupni zchování je rodič informován prokazatelným způsobem. Při

závažnějším či opakovaném prohřešku vyzve škola rodiče ke spolupráci při řešení

jednotlivých problémů a snaží se snimi společně hledat vhodná opatření, jež by

vedla kdodržování školního řádu. Za tímto účelem zve rodiče na osobní jednání.

Vodůvodněných případech požádá o účast i zástupce dalších institucí a

specializovaných zařízení.

- požadovat od školy jakékoli informace vtom smyslu, vjakém toto právo upravuje

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí,

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

- volit a být voleni do školské rady

- nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy

- u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah,

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření

nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy

a školského poradenského zařízení

- informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu

- požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka

- základní informace korganizaci školního roku, konání třídních schůzek, období

prázdnin, zápisu, přijímacích zkoušek, tradičním akcím školy, apod.

- právo vyžadovat pro své dítě rovné podmínky ve vzdělávání, bezpečné a podnětné

prostředí, klid a hygienicky nezávadné podmínky pro práci

Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy

- každou nepřítomnost ve škole řádně omluvit. Zjedné hodiny uvolňuje žáka

vyučující učitel, na dobu nejvýše dvou dnů třídní učitel a na delší dobu ředitel školy.

Vpřípadě nemoci je třeba ohlásit tuto skutečnost do školy nejpozději do dvou dnů od

počátku nepřítomnosti ve vyučování. O uvolnění zvýuky zdůvodu např. rodinné

rekreace žádají rodiče ředitelství školy písemně.

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících

se vzdělávání žáka

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského

zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost

žáka, a změny v těchto údajích

- zodpovídají za chování žáků v době mimo vyučování a mimo školní budovu (s

výjimkou kroužků, tělovýchovných akcí apod.)

1.3 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

- pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze

takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího

programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

- všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného

zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s

materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich

soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na

jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně

zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti (sociální odbor, policie).

Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.

- informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné

důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni

pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

- vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k

osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje

termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

- žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným

pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

- všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultací,

na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V

případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní

zástupci byli informováni jiným způsobem.

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Provoz - organizace výuky

1. Škola vhlavní budově a ve Veselé se otevírá v 7.40 hodin, škola na náměstí v7.35 hodin.

2. Žáci přicházejí do budov školy výhradně po přístupových cestách.

3. Šatna se uzamyká v 7.55 hodin

4. Vyučovací hodiny:Budova na náměstí


1.

7.55 - 8.40

1.

7.55 - 8.40

1.

7.55 - 8.40

2.

8.50 - 9.35

2.

8.50 - 9.35

2.

8.5 - 9.35

3.

9.55 - 10.40

3.

9.55 - 10.40

3.

9.55 - 10.40

4.

10.50 - 11.35

4.

10.50 - 11.35

4.

10.50 – 11.35

5.

11.45 - 12.30

Polední přestávka

Polední přestávka

6.

-

5.

12.30 - 13.15

5.

12.30 - 13.15

7.

-

6.

13.25 - 14.10

-Hlavní budova


1.

8.00 - 8.45

1.

8.00 - 8.45

1.

8.00 - 8.45

2.

8.55 - 9.40

2.

8.55 - 9.40

2.

8.55 - 9.40

3.

9.55 - 10.40

3.

9.55 - 10.40

3.

9.55 - 10.40

4.

10.50 - 11.35

4.

10.50 - 11.35

4.

10.50 - 11.35

5.

11.45 - 12.30

5.

11.45 - 12.30

Polední přestávka

6.

12.40 - 13.25

Polední přestávka

5.

12.35 - 13.20

7.

-

6.

13.20 - 14.05

6.

13.30 - 14.15

8.

-

7.

14.15 – 15.00

-Budova ve Veselé

1.

8.00 - 8.45

2.

8.55 - 9.40

3.

9.55 - 10.40

4.

10.50 - 11.35

Polední přestávka

5.

12.30 - 13.15

6.

13.25 - 14.10

5. Vdobě vyučování může žák opustit školu vdoprovodu rodičů, zástupců rodičů nebo ve

výjimečných případech na základě písemného sdělení o odchodu podepsaného rodiči.

6. Vdobě vyučování jsou budovy škol uzavřeny, při příchodu od lékaře, pozdním příjezdu

autobusu a vjiných nutných případech si žák zazvoní.

2.2 Vnitřní režim školy - povinnosti pedagogických pracovníků

1. Učitel se řídí ustanovením pracovního řádu pro učitele. Je povinen důsledně dodržovat vyučovací čas. Vyučovací hodina začíná a končí se zvoněním. Během vyučování učitel neopouští třídu. Do školy přichází nejpozději 20 minut před vyučováním. Nemůže-li se pro nemoc (či jiný závažný důvod) dostavit do školy, ohlásí tuto skutečnost včas (tj. před zahájením vyučování) vedení školy. Změny rozvrhu nebo výměny hodin projedná se zástupcem ředitele školy. Změnu schvaluje ředitel školy. Při plánovaných akcích školy nebo výuce mimo budovu školy soustředí žáky před školou a přivádí je po skončení akce opět až kbudově školy.

2. Je zakázáno kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách školy

3. Po příchodu a před odchodem ze školy se seznámí súkoly - viz nástěnná tabule u sboroven vhlavní budově školy a ve sborovně školy na náměstí.

4. Pomůcky určené kvyučování připravuje do třídy během přestávky. Pokud má dozor na chodbě, musí si pomůcky zajistit vdobě volna.

5. Třídní knihy 6. - 9. tříd se ukládají denně ve sborovně. TK 1. - 5. tříd zůstávají uložené ve třídách. Vyučující první hodiny přináší TK do třídy, vyučující poslední hodiny ji ukládá ve sborovně. Třídní výkazy jsou vprůběhu roku uloženy u zástupce ředitele školy. Kvyplňování TK a TV používejte modré nebo černé barvy, zápisy negumujte ani nevyškrtávejte. Případné omyly škrtněte tak, aby původní zápis byl čitelný, poznamenejte, kdo opravu provedl (celým příjmením a datem opravy).

6. Absenci žáků pečlivě sledujte, zapisujte každý den při první vyučovací hodině. Učitelé 6. - 9. ročníku kontrolují docházku každou hodinu, případné absence či změny vždy označí do TK. Chybí-li žák déle než dva dny a není od rodičů omluven, zjistí třídní učitel příčinu nepřítomnosti. Zvyučování může být žák omluven pouze na základě písemné žádosti rodičů předložené předem. Uvolnění probíhá tímto způsobem: na jednu vyučovací hodinu příslušný vyučující, na dva dny třídní učitel a více dnů pouze ředitel školy. Pokud třídní učitel žáka neuvolní, informuje o tom ředitele školy, popř. zástupce ředitele.

7. Během vyučování není povoleno posílat žáky mimo budovu. Učitel žáky nesmí využívat kosobním službám, svěřovat jim klíče od sborovny nebo kabinetů.

8. Vyučující po skončení každé hodiny dopoledního i odpoledního vyučování uzamyká třídu a odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučovací hodiny neopouští učitel třídu dříve, pokud není vpořádku. Zvláště učitel poslední vyučovací hodiny překontroluje čistotu tabule, lavic a podlahy. Žáky seřadí, zamkne třídu a žáky odvede do školní jídelny a šatny, kde setrvá, dokud žáci neopustí školu. Vyučující 1. stupně předají žáky vychovatelkám ŠD (pokud navštěvují ŠD).

9. Vdobě vyučování i o přestávce jsou žáci neustále vpéči pedagogických pracovníků. Dozírající učitelé jsou povinni nastupovat na dozor včas a aktivně provádět dozor po celou stanovenou dobu. Vpřípadě, že dozírající učitel nemůže zjakékoli příčiny vykonávat dozor, je povinen zajistit si za sebe náhradu. Rozvrh všech dozorů je vyvěšen u sboroven, na chodbách a všatně - organizuje zástupce ředitele školy.

10. Návštěvy rodičů přijímá učitel vpředem dohodnutém termínu, nejedná snimi během vyučování. Při řešení vážných problémů si přizve kjednání dalšího kolegu, výchovného poradce nebo vedení školy.

11. Pro zajištění provozu školy je nutné, aby byli vždy přítomni učitelé, kteří mají pohotovost.

12. Učitel užívá veškeré technické vybavení pouze určeným způsobem, odpovídá za poškození a nesmí pověřit manipulací žáky. Veškeré vybavení tříd spravují třídní učitelé.

13. Všichni učitelé odpovídají za bezpečnost žáků, dodržují všechny předpisy vtéto oblasti, seznamují snimi žáky a jejich dodržování u žáků kontrolují. Každý úraz hlásí týž den vředitelně.

14. Úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů - uložena vkanceláři školy. Zápis provádí vyučující příslušného předmětu nebo dozírající učitel, který za správné vyplnění zodpovídá.

15. Učitelé TV, kteří mají sžáky hodinu TV, vykonávají o přestávkách, před i po vyučovací hodině dozor všatnách a vostatních prostorách pod tělocvičnou (ve Veselé se tento dozor vykonává ve třídách). Vdobě přestávek před hodinami TV odemknou šatnu a umožní žákům vyzvednout cvičební úbory.

16. Dozory nad žáky, kteří navštěvují kroužky, zabezpečují vyučující těchto předmětů.

17. Organizaci začátku a konce vyučovací hodiny si stanoví učitel sám, své požadavky oznámí žákům.

18. Rozvrh provozu jednotlivých oddělení ŠD a pracovní dobu vychovatelek zpracovává vedoucí vychovatelka nejpozději do 15. 9. a předá vedení školy ke schválení.

19. Vychovatelky ŠD pracují podle stanovených plánů a vedou předepsanou dokumentaci.

20. Účast na pedagogických radách a pracovních poradách je povinná. Pokud se někdo nemůže zúčastnit těchto porad, je povinen se omluvit a ve vlastním zájmu si zajistit veškeré informace a pokyny. Nepřítomnost a nevědomost není omluvou.

2.3 Vnitřní režim školy - povinnosti třídních učitelů

A / Vedení pedagogické dokumentace

1. Třídní kniha

2. Třídní výkaz, katalogové listy

3. Podklady pro pedagogické rady a schůzky rodičů

B/ Výchovné působení na žáky

1. Dodržování školního řádu, kontrola docházky žáků, včetně písemných omluvenek,

vnutných případech vyžádání lékařského potvrzení

2. Řešení kázeňských problémů.

3. Otázky bezpečnosti - viz. kapitola 3.1 školního řádu

4. Předávání informací žákům především na třídnických hodinách, které se konají vsudých

kalendářních týdnech, jsou stanoveny rozvrhem, zapisují se do poznámek vTK ( neplatí

pro pracoviště ZŠ Masarykovo nám. a Veselá).

5. Pravidelná kontrola žákovských knížek /nejméně 1x měsíčně - kontrola potvrzena

podpisem třídního učitele/ - zjištěné nedostatky vchování a prospěchu včas řešit.

6. Hodnocení práce žákovských služeb třídy.

7. Monitorování,účast na řešení případných patolog. jevů, informování vedení školy a

metodika prevence, případně výchovné poradkyně a ostatních vyučujících

C/ Koordinace výchovného procesu

1. Průběžné sledování prospěchu žáků a včasné informování rodičů o zhoršení prospěchu.

2. Sledování rovnoměrného rozložení prověrek a písemných prací.

3. Informování o změnách vrozvrhu.

4. Zajištění zadávání domácích úkolů žákům, kteří jsou delší dobu pro nemoc nepřítomni, ve

spolupráci sostatními vyučujícími.

Věnují pozornost - zdravotnímu stavu žáků

- vlivu rodinného prostředí

O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, výchovnou poradkyni a vedení

školy.

5. Zajištění schůzek vyučujících při řešení závažných problémů, chování a prospěchu žáků a

před pedagogickými radami.

D/ Zajištění péče o:

1. Kmenovou učebnu a její vybavení

2. Šatnu třídy

Třídní učitelé plní další pokyny podle pokynů vedení školy.

2.4 Vnitřní režim školy - žáci

1. Nástup do školní družiny je možný každý den od 6.00 hodin vbudově školy na náměstí,

od 7.15 hodin vhlavní budově školy a v11.35 hodin vbudově školy ve Veselé.

2. Nástup na vyučování pro žáky 1. - 3. tříd je od 7.35 hodin vbudově školy na náměstí, nástup na vyučování pro žáky 4. - 9. tříd je od 7.40 hodin vhlavní budově školy a ve Veselé.

3. Žáci odloží oděv a obuv všatně (všatně dbají žáci pokynů pracovníka školy vykonávajícího dozor), přezují se do domácí obuvi, za kterou se považují pantofle nebo bačkory, a odcházejí před učebnu, kde budou mít vyučování. Zde vyčkají příchodu vyučujícího. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy vředitelně nebo vkanceláři školy.

4. Žák zdraví všechny dospělé osoby vbudově hlasitě a zřetelně „dobrý den“,

5. Při příchodu do třídy zasedne na své místo a připraví se na vyučování.

6. Předměty nesouvisející svýukou a drahé věci do školy nenosí.

7. Žáci mají přísný zákaz manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá ktěmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy, učebny, chodby, WC.

8. Žáci 1. - 3. tříd se řídí o přestávkách pokyny třídního učitele, tj. zůstávají ve třídě, na chodbě nebo na školním dvoře.

9. Žáci 1. - 4. tříd ve Veselé se řídí o přestávkách pokyny třídního učitele, tj. zůstávají ve třídě, na školní zahradě nebo na školním hřišti.

10. Žáci 4. - 5. tříd, umístěných vhlavní budově školy, zůstávají mimo hlavní přestávku ve třídách. O hlavní přestávce pobývají na chodbě nebo vprostoru před budovou školy jak stanoví dozírající učitel.

11. Žáci 6. - 9. tříd po skončené vyučovací hodině přejdou do učebny, kde budou mít následující hodinu a vyčkají příchodu učitele. Pokud je učebna zamčena (předcházející hodinu nebyla obsazena), počkají žáci před učebnou.


12. Výjimku tvoří: *učebna č. 023 a 011 - žáci čekají na vyučujícího vprostoru mezi

šatnou a učebnou 007

* na výuku TV - žáci čekají všatnách TV

* učebna 045 a skleníku - žáci se shromáždí u regálu na

odkládání tašek

13. Vpřípadě příznivého počasí mohou žáci 4. – 9. tříd vhlavní budově školy o přestávce v 9.40 - 9.55 hodin pobývat na asfaltové přístupové cestě před školou, žáci 1. – 3. tříd vbudově na náměstí mohou přestávce v9.35 – 9.55 pobývat na školním hřišti, žáci 1. – 4. tříd ve Veselé mohou o přestávce v9.40 – 9.55 pobývat na školním hřišti či na školní zahradě. Z tohoto prostoru se nevzdalují, chovají se slušně a ukázněně. Během vyučování nesmí žáci svévolně opustit školní budovy.

14. Žáci po skončení dopoledního vyučování odcházejí vždy pod vedením vyučujícího do školní jídelny a šatny. Žáci 2. stupně uloží tašky do regálu, pokud mají odpolední vyučování, tak vprostoru u učebny č. 111. Žáci 1. stupně odcházejí do školní jídelny pod vedením vyučujícího nebo vychovatelky.

15. Vdobě polední přestávky od 12.30 do 13.05 hodin se žáci nezdržují na chodbách a všatně (hlavní budova školy).

16. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnance školy.

17. Žáci oslovují členy pedagogického sboru pane řediteli, pane zástupce, pane učiteli, paní učitelko a ostatní zaměstnance oslovením paní, pane.

18. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy.

19. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní kmladším a slabším spolužákům.

20. Povinností žáka je vykonávat službu dle pokynů třídního učitele a dalších vyučujících.

21. Po skončení vyučování se žák zdržuje všatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází zbudovy.

22. Žák zachovává čistotu i vokolí školy, školní jídelny a vareálu školního hřiště.

23. O přestávkách při svačinách mohou žáci využívat lavičky umístěné na chodbách budovy školy.

2.5 - Vnitřní režim školy - povinnosti žákovských služeb

Služby žáků určují třídní učitelé. Žáci, kteří konají službu se řídí pokyny třídního učitele, popř. ostatních pedagogických pracovníků.

1. stupeň: pomáhají třídnímu učiteli vpéči o třídu, květiny, pořádek všatně apod.

2. stupeň:

služba ve třídě - službu konají dva žáci po dobu jednoho týdne

- kontroluje pořádek ve třídě, na chodbě před třídou, zodpovídá za čistě

umytou tabuli, pečuje o květinovou výzdobu

- plní další úkoly dle pokynů vyučujících

- určená služba, která se stará o TK, si na konci první vyučovací hodiny

převezme TK,vdalších hodinách ji předkládá vždy na začátku na katedru

učitele, po skončení vyučovací hodiny si ji opět vyzvedne a přenáší ji

během celého vyučování, odpovídá za její stav.

- na konci poslední vyučovací hodiny odnáší TK vyučující.

služba všatně - službou všatně jsou pověřeni dva žáci

- žáci vykonávající službu převezmou před zahájením služby klíč od

učitele, který koná dozor všatně před první vyučovací hodinou a

ponechají si jej po celou dobu služby

- šatnu zamykají v 7.55 hodin a uzavřou hlavní vchod do budovy, dále se

řídí rozpisem služeb

- vurčené době se ze šatny nevzdalují, vnutných případech určí zastupování

třídní učitel

- vdobě přestávek je šatna uzamčena, otevírá se pouze žákům, kteří se

vracejí nebo odcházejí ze školy

- na konci každé přestávky zkontrolují pořádek všatně a uzavření hlavního

vchodu do budovy

- během vyučovací doby si příchozí a odcházející žáci vyzvednou klíč od

šatny u vyučujícího

- vdobě polední přestávky od 12.35 do 13.05 nechávají uzavřen zadní

vchod do šatny

- po skončení služby zkontrolují pořádek všatně, šatnu uzamknou a klíč

odevzdají ke sborovně

- zjištěné nedostatky hlásí ihned zástupci ředitele nebo školníkovi

2.6 Řád školní družiny

1. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, především pro žáky 1. - 3. tříd a je součástí

školy.

2. Školní družina slouží kvýchově, vzdělávání, kzájmové činnosti, odpočinku a krekreaci

žáků.

3. Provoz školní družiny je denně od 6.00 do 16.00 hodin vbudově školy na náměstí, od 7.00

do 7.50 hodin vhlavní budově školy a od 11.35 do 15.00 hodin vbudově ve Veselé.

4. Školní družina má 5 oddělení (4 oddělení ve škole na náměstí a 1 oddělení ve Veselé).

Rodiče přihlašují své děti na základě přihlášky, kde uvedou dobu pobytu a způsob odchodu

dítěte ze školní družiny. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou, podepsanou a

datovanou žádost rodičů. Minimální doba pobytu žáků vŠD je do 14.30 hodin, výjimkou

jsou žáci dojíždějící a navštěvující ZUŠ a zájmové kroužky. O vyloučení žáka zŠD

rozhoduje ředitel školy, pokud tento žák porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a

bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo zjiných závažných

důvodů.

5. Po nevyzvednutí žáka do stanovené doby (16.00 – budova na náměstí, 15.00 – budova ve

Veselé), bude zákonný zástupce telefonicky informován vychovatelkou, která se sním domluví na způsobu předání dítěte ze ŠD.

6. Oddělení ŠD se naplňuje do počtu 30 žáků denně přítomných (budova na náměstí), ve

Veselé do počtu 25 žáků denně přítomných.

7. Žáci jsou po ukončení vyučování předáváni vychovatelkám. Rozpis předávání je přílohou.

8. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dodržovat bezpečnost a hygienická pravidla. Dále

se řídí pokyny vychovatelek.

9. ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu (ve Veselé

využívá rovněž učebnu)

10. Do ŠD jsou při dělených hodinách dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni.

11. Při příchodu na oběd se žáci se řídí řádem školní jídelny.

12. Měsíční příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD je stanoven

obecně závaznou vyhláškou MěÚ Mnichovo Hradiště ve výši 50,-- Kč měsíčně.

2.7 Řád školní jídelny a školní prodejny

Školní jídelna slouží ke stravování žáků základní školy, gymnázia a zaměstnanců školy.

Provoz školní jídelny

1. Dozory ve školní jídelně zajišťují učitelé ZŠ a gymnázia podle rozvrhu dozoru.

2. Obědy se vydávají od 11.30 hodin. Ukončení výdeje obědů je v 13.45 hodin.

3. Školní jídelna se uzavírá v 14.00 hodin.

4. Přihlášení a odhlášení obědů je výhradně věcí žáka nebo jeho zákonného zástupce.

5. Platba obědů – trvalým příkazem (jednorázovým) – zvlastního účtu, inkasem zČeské

spořitelny nebo hotově.

6. Každý strávník má vlastní kreditní kartu nebo čip, který si zakoupí vkanceláři ŠJ.

7. Při každém odběru jídla je povinen použít vlastní kreditní kartu (čip).

8. Kreditní karty, čipy jsou nepřenosné na jiného strávníka.

9. Odhlašování obědů se provádí minimálně den předem, na dobu kratší než 5 dní –

ústně nebo telefonicky. Dlouhodobé odhlášky 5 dnů a více se musí provést písemně na

předtištěných formulářích (k dispozici vkanceláři ŠJ).

Zásady pro stravování žáků

1. Žáci přicházejí ke školní jídelně pod vedením vyučujícího nebo vychovatelky ŠD. Řadí se

do dvojic a dbají pokynů dozírajícího učitele.

2. Žáci do jídelny vstupují vdomácí obuvi (pantofle nebo bačkory), školní tašky odkládají

před jídelnou na určená místa (regály).

3. Při vstupu do jídelny se řadí do zástupu po levé straně, jsou ukáznění, nepředbíhají,

nenárokují si místo ve frontě ani zní nikoho nevykazují. Takové chování je projevem

šikany.

4. U výdejních okének si vyzvednou jídlo a zaujmou místo u stolu.

5. Sjídlem neodcházejí od stolu, po skončení oběda zastrčí židli, odnesou použité nádobí

včetně podnosu a odcházejí zjídelny.

6. Vjídelně dodržují zásady bezpečnosti a slušného chování.

7. Žáci nepoškozují, úmyslně neničí nábytek a nemění jeho uspořádání.

Zásady pro nákup ve školní prodejně – hl. budova školy

1. Ve školní prodejně si žáci mohou zakoupit svačiny a nápoje výhradně před zahájením

vyučování, po jeho skončení a vdobě přestávek.

2. Nákup ukončí okamžitě se zvoněním a odcházejí do tříd.

3. Před prodejním pultem se chovají ukázněně, řadí se do zástupu, nepředbíhají a řídí se

pokyny prodávající. Okamžitě po nákupu odcházejí zprostor školní jídelny.

4. U školní prodejny využívají pouze vyhrazený prostor, chovají se slušně, vžádném případě nesmí používat na sezení jídelní stoly.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

2. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením

bez dozoru učitele.

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi

doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské

kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem

seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto

zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

6. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, ve specializovaných učebnách zachovávají

Žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné

učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací

hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení

žáků provede učitel záznam do třídní knihy.


Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při

odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním

d) s postupem při úrazech

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

Poučení na počátku první vyučovací se provádí u předmětů, fyzika, chemie, tělesná výchova, pracovní vyučování, informatika, nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích.

Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

Poučení před činnostmi, které se provádějí mimo školní budovu.

(Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky.)

Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s

nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat

c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni

d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti

jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.


Záznam o školním úrazu

Kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena v kanceláři školy.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole, případně na školní akci, která se koná mimo školu.

Zápis do knihy úrazů provádí

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv)

b) učitel konající dozor (např. o přestávkách)

c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu)

d) třídní učitel (všechny ostatní případy)

V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného

c) popis úrazu

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události

e) zda a kým byl úraz ošetřen

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,

který provedl zápis do knihy úrazů

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazu, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu za školu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, jde-li o:

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození

zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do

jednoho roku od vzniku úrazu.

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy.

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

způsobené úrazem.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,

uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o

preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje

s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek

v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel

školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět

k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy

nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo

zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné

pomoci.

4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo

skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v

prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý

přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu

žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné

zástupce.

5. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní

dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během

osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům

mohlo docházet.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

- žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním

majetkem

- každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob

hradí vplném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil

- Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli,

školníkovi nebo hospodářce

- požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní

učitel a zvážit i pedagogickou stránku

- každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí,

tento prostor před odchodem ze třídy každý žák uklidí

- služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě

- žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači

- z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na

okenních parapetech.

- žák nemanipuluje selektroinstalací ani sjinými rozvody, s vybavením odborných

pracoven, s uloženými exponáty a modely.

B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Pravidla hodnocení žáků

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale imimo ni) po celý školní rok.

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet stím, co se naučil, včem se zlepšil a včem ještě chybuje. Součástí hodnocení je konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.

Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka sjeho spolužáky, mělo by se soustředit především na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.

Jedním zhlavních cílů pedagogické práce obecně by se mělo stát posilování vnitřní motivace, která je podporována žákovým vlastním sebehodnocením.

Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni svýukovými cíli, očekávanými výstupy pro daný ročník - specifikovanými pro hodnocené období.

2. Způsoby hodnocení žáků

a) klasifikací

b) slovním hodnocením – vodůvodněných případech u žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami a jiným znevýhodněním

3. Kritéria a zásady hodnocení žáků

Při hodnocení výsledků vzdělávání se posuzuje zejména:

- úroveň dosažených výsledků vzdělávání – výstupy a kompetence

- píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení, kvalita a rozsah

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a

praktických úkolů

- schopnost nalézt, třídit a interpretovat informace

- kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost a originalita

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu

- osvojení účinných metod samostatného studia

- osvojení dovednosti účinně spolupracovat

4. Hodnocení klasifikací

Klasifikační stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje svoji práci. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Je schopen samostudia.

Klasifikační stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.

Klasifikační stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc.

Klasifikační stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho písemný a ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních.

Klasifikační stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s informacemi, má problémy s jejich vyhledáváním. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu.

5. Používání slovního hodnocení a klasifikace (dále jen „slovní hodnocení“)

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, kterou dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
 2. Slovní hodnocení vychází:
  - z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu
  - z pracovního tempa
  - ze schopnosti samostatně pracovat
  - ze schopnosti soustředit se
 3. Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení chování žáka.
 4. Ve slovním hodnocení se učitel vyjadřuje k těmto oblastem:
  - osvojení znalostí základního učiva
  - úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky
  - přístup žáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí)
  - úroveň přípravy žáka (příprava žáka na vyučování, domácí úkoly)
 5. O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy, a to na návrh vyučujícího daného předmětu, třídního učitele, případně zákonného zástupce žáka.
 6. Žák může být slovně hodnocen na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

7. Důvody pro použití slovního hodnocení musí být doloženy vyjádřením PPP nebo SPC.

6. Používání motivačního hodnocení

U žáků 1. – 5. ročníku může vyučující použít jako motivačního prvku při hodnocení 1 shvězdičkou, razítek a dalších motivačních způsobů

7. Stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití kombinace

slovního hodnocení a klasifikace

- Žák, u kterého je využita kombinace slovního hodnocení a klasifikace může mít na konci

prvního nebo druhého pololetí celkový prospěch prospěl s vyznamenáním, prospěl nebo

neprospěl.

- Žák, který je na konci prvního nebo druhého pololetí hodnocen neprospěl, musí mít toto

hodnocení zdůvodněno ve slovním hodnocení daného předmětu.


8. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Podklady pro klasifikaci a hodnocení získává učitel zejména:

- soustavným sledováním výkonů žáka vprůběhu vyučování

- různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné)

- analýzou výsledků aktivit žáků

- konzultacemi sostatními učiteli, vychovateli, popřípadě pracovníky speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny

2. Minimální podklady pro provedení klasifikace na konci klasifikačního období na I. stupni:

- vpředmětech spřevahou teoretického zaměření (český jazyk, cizí jazyk, prvouka, vlastivěda, matematika, přírodověda)

Učitel může provést celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období pouze vtom případě, že získal u žáka minimálně tři známky zpísemného prověření znalostí a jednu známku zústního prověření znalostí. Známky musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a vprůběhu minimálně dvou kalendářních měsíců.

- vpředmětech s převahou praktického zaměření (hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova)

Učitel může provést celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období pouze vtom případě, že získal u žáka minimálně tři známky zprověření dovedností a návyků. Známky musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a zahrnuje různé oblasti činnosti, a to vprůběhu minimálně dvou kalendářních měsíců.

3. Minimální podklady pro provedení klasifikace na konci klasifikačního období na II. stupni:

- vpředmětech spřevahou teoretického zaměření sčasovou dotací větší než dvě hodiny týdně (český jazyk, cizí jazyk, matematika)

Učitel může provést celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období pouze vtom případě, že získal u žáka minimálně tři známky zpísemného prověření znalostí a jednu známku zústního prověření znalostí. Známky musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a vprůběhu minimálně dvou kalendářních měsíců.

U žáků, kteří vprůběhu klasifikačního období nemají větší absenci, by mělo proběhnout zpravidla minimálně jednou měsíčně ověření znalostí.

- vostatních předmětech spřevahou teoretického zaměření (dějepis, občanská výchova, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, cvičení zmatematiky a českého jazyka)

Učitel může provést celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období pouze vtom případě, že získal u žáka minimálně dvě známky zpísemného prověření znalostí a jednu známku zústního prověření znalostí. Známky musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a vprůběhu minimálně dvou kalendářních měsíců.

- vpředmětech s převahou praktického zaměření (rodinná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, volitelné předměty)

Učitel může provést celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období pouze vtom případě, že získal u žáka minimálně tři známky zprověření znalostí, dovedností a návyků. Známky musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a zahrnuje různé oblasti činnosti, a to vprůběhu minimálně dvou kalendářních měsíců.

9. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

· Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah,

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření

nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a

školského poradenského zařízení. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají

právo na vytvoření nezbytných podmínek i při klasifikaci a hodnocení.

· Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním – zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.

· Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.

· Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

· U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

· Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

· Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.

· Klasifikace bude provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

· Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

· V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

10. Hodnocení nadaných žáků

· Ředitel školy muže mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

· Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

11. Hodnocení chování

11.1 Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace

· stupeň 1 - velmi dobré
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti školnímu řádu.

· stupeň 2 – uspokojivé
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na veřejnosti. Mezi méně závažné přestupky patří i neplnění si základních školních povinností. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

· stupeň 3 – neuspokojivé
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.
O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí.

O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí.

11.2 Výchovná opatření

11.2.1 Pochvaly

11.2.2 Opatření k posílení kázně

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi udělit:

11.2.3 Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření

Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní učitel zejména:

12. Komisionální zkouška

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního

nebo druhého pololetí

- při konání opravné zkoušky

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní

vzdělávání.

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

6. Žák muže v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující

komisi náhradní termín přezkoušení.

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním

vzdělávacím programem.

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

13. Opravná zkouška

1. Opravné zkoušky konají:

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud

neopakovali ročník na daném stupni základní školy

- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou

povinných předmětů.

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna.

Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky

stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze

jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,

neprospěl. Ze závažných důvodů muže ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné

zkoušky.1. 9. 2011
Mgr. Vladimír Čermák
ředitel školy