Warning: Creating default object from empty value in /home/www/okinfo.cz/subdomains/2zsmh/sab_nex.inc.php on line 188
ZŠMH • Učební plány Veselá Školní budova
A
k
t
u
á
l
n
ě
»
Aktuálně
Žákovské průkazky pro dojíždějící žáky
Informace pro žáky a jejich rodiče
Informace pro vycházející žáky na:
www.infoabsolvent.cz

Tip
Kliknutím na logo školy vpravo nahoře na stránce se můžete rychle vrátit na úvodní stránku.

Online uživatelé
Nikdo přihlášený není online
Učební plány Veselá «Qr»

Základní škola Mnichovo Hradiště, Veselá-odloučené pracoviště

ŠVP – 1.a 2. ročník
Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j. 16847/96-2 pro 3.a 4.ročník

školní rok 2008/2009¨Základní škola Mnichovo Hradiště – Veselá je malotřídní škola o 2 třídách. Školu navštěvují žáci 1. – 4. ročníku. V I. třídě je spojen 1. a 3. ročník, ve II. třídě je spojen
2. a 4. ročník.

V 1.– 3. ročníku ZŚ je možné vyučovat předměty v blocích, v menších časových celcích než je jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti lze kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Český jazyk
V 1. ročníku ZŠ má předmět komplexní charakter.
Ve 2. – 4. ročníku ZŠ má složky specifického charakteru
► čtení a literární výchova
► jazykové vyučování
► slohový výcvik
► psaní

O časové dotaci jednotlivých složek rozhodl ředitel školy společně s vyučujícími.

V 1. – 3. ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina – zpravidla ½ vyučovací hodiny a to 2 x týdně.

Cizí jazyk
Ve 3.a 4. ročníku škola vyučuje anglickému jazyku a to po samostatných ročnících.

Přírodověda, Vlastivěda
Ve 4. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodl ředitel školy po dohodě s vyučujícími tak, aby se vyučovalo oběma předmětům učebního plánu v daném ročníku (1.pololetí – přírodověda – 1 hodina, vlastivěda – 2 hodiny, ve 2.pololetí opačně).

V rámci dané časové dotace se vyučuje i učivu z oblasti výchovy ke zdraví v rozsahu 20 hodin celkem za 4. ročník.


Hudební výchovy, Výtvarná výchova, Praktické činnosti
Ve 4. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodl ředitel školy po dohodě s vyučujícími tak, aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu v daném ročníku – (v týdnu vyučovány 2 hodiny výtvarné výchovy a 1 hodina praktických činností či naopak) – 1 hodina hudební výchovy.

Tělesná výchova

Vzhledem k podmínkám školy – (není tělocvična) – probíhá výuka tělesné výchovy v době nepříznivého počasí ve třídách.